page up
envelopeלהשארת פרטים
הקורס המקיף ללימודי תעודה בביקורת פנימית וציבורית קורסים למנהלים - המי"ל

הקורס המקיף ללימודי תעודה בביקורת פנימית וציבורית

מספר הקורס 29290
700 סה"כ שעות אקדמאיות
* מספר המפגשים והשעות למפגש עשויים להשתנות בין קורס לקורס * תכנית הלימודים כוללת כ- 150 שעות פרויקט גמר והתנסות מעשית

המועדים הקרובים

ניתן לפתוח קורס בהתאמה אישית לארגונים במועד שיתואם עימנו

24/12/2020
קורס בוקר
סניף
תל אביב
26/10/2021
קורס בוקר
סניף
תל אביב
על הקורס בקצרה

על הקורס בקצרה

הקורס מוכר ומאושר כהשתלמות מקצועית ע“י הוועדה לאישור השתלמויות לפי חוק הביקורת הפנימית התשנ“ב – 1992 הקורס מאושר ומוכר כפעולת “הדרכה בשירות“ כמשמעו בחלק 5 להוראות התקשי“ר של נציבות שירות המדינה

הקורס מוכר ומאושר כהשתלמות מקצועית ע“י הוועדה לאישור השתלמויות  לפי חוק הביקורת הפנימית התשנ“ב – 1992 (מצ"ב נספח מס' 1)

הקורס מאושר ומוכר כפעולת “הדרכה בשירות“ כמשמעו בחלק 5 להוראות התקשי“ר  של נציבות שירות המדינה  (מצ"ב נספח מס' 2)

מקצוע הביקורת הפנימית מתפתח בשנים האחרונות בקצב מואץ והפך לכלי ניהולי וארגוני ממדרגה ראשונה בארץ ובעולם. גישת ממשל תאגידי והחקיקה שבאה בעקבותיה העצימו את חשיבותם ומעמדם של מבקרים פנימיים כגורמים מרכזיים בשכבת הניהול הבכירה ביותר בכל ארגון.

המבקר הפנימי תורם לארגונו על-ידי הבאת גישה מקצועית, אובייקטיבית ובלתי תלויה של ביצוע הערכה על תהליכי הבקרה, השליטה וניהול הסיכונים בארגון. המבקר הפנימי בודק את פעולות הארגון ופעולותיהם של בעלי התפקידים בו מהיבטים שונים ובהם: מטרות, מדיניות, ניהול סיכונים, חוקיות, חיסכון, יעילות, אפקטיביות, מנהל תקין, טוהר מידות, אבטחת המידע ועוד.

כנסת ישראל הכירה בחיוניותו וחשיבותו של מקצוע זה, וחוקקה את חוק הביקורת הפנימית התשנ“ב– 1992, המסדיר את מעמדו וסמכויותיו של המבקר הפנימי בגופים הציבוריים ובהם: משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות, גופים נתמכים ועוד. חוק החברות וכן תיקונים שנעשו בחוקים רבים נוספים, הרחיבו וחיזקו את הביקורת הפנימית בכל מגזרי המשק והחילו אותה גם על חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לני“ע, חברות לתועלת הציבור, בנקים, חברות ביטוח, גופים מוסדיים ועוד. חברות הי-טק ומפעלי תעשייה פרטיים רבים שהחוק אינו חל עליהם, הכירו בתרומתו החשובה של מקצוע זה והכשירו בעלי תפקידים מרכזיים כגון: גזברים, חשבים, עורכי דין, רואי חשבון ומנתחי מערכות לתפקיד המבקר הפנימי בארגון.

המי“ל ולשכת המבקרים הפנימיים ישראל גיבשו תכנית לימודים יסודית ומקיפה ביותר שנועדה להכשיר את העוסקים במקצוע הביקורת הפנימית, תוך רכישת ידע תיאורטי נרחב, כלי עבודה פרקטיים והתנסות מעשית וזאת בהתאם לדרישות העדכניות ביותר של המקצוע ובהתאם להתפתחויות הצפויות.

למי מיועד הקורס

 • מבקרים פנימיים, נציבי תלונות ציבור, חברי וועדות ביקורת בדירקטוריונים, עורכי דין, רואי חשבון, קציני ציות ומשמעת וכל המייעדים עצמם לעסוק בתחום בכפוף לתנאי ההתאמה והקבלה.

תכנית הלימודים

בתכנית הלימודים הנ“ל ייתכנו שינויים ע“פ שיקולי ועדת ההיגוי של הקורס ובהתאם לעדכוני חקיקה, פסיקה ותקינה רלוונטיים. הוועדה ע"פ החוק אישרה שינויים וחופש אקדמי של עד 8% מהתכנית המקורית.                                                                                                                                                     

תכנית הלימודים הוכרה ואושרה ע“י הועדה ע“פ חוק הביקורת הפנימית תשנ“ב – 1992 כהשתלמות מקצועית בביקורת פנימית. תעודת הגמר היא הסמכה ישראלית לעסוק במקצוע הביקורת הפנימית במדינה ובתנאי שמולאו שאר דרישות החוק – יחיד, תושב ישראל, תואר אקדמי, ללא עבירת קלון.   

  הקורס מיועד לבעלי תואר אקדמי מאת מוסד אקדמי מוכר, העומדים בדרישות החוק. ועדת חריגים תדון בבקשות של מועמדים אחרים כגון סטודנטים בשנה ג‘ ואילך ובעלי נתוני סף אחרים.

  • בחינות ביניים ובחינה מסכמת בתחום הביקורת הפנימית.
  • הגשת עבודת פרויקט גמר בצוותים בתום הלימודים.
  • הגשת תרגילים ועבודות כמתחייב מתהליך הלמידה מרחוק, ע“פ החלטת המרצים.
  • השתתפות בהיקף של 85% לפחות מסה“כ שעות הלימוד.
  • פטור מנושאי לימוד יינתן לאחר שקילה ובדיקה של המנהל האקדמי והנהלת הקורס.
  • לא יינתנו פטורים מעבר ל- 15% משעות הלימוד.
  • במהלך הלימודים ישתלבו הלומדים בימי עיון וכנסים מקצועיים ללא עלות נוספת, ע“פ החלטת הנהלת הקורס.
  • התלמידים ייהנו בתקופת לימודם מעלויות השתתפות נמוכות בכנסים וימי עיון רלבנטיים אחרים.
  • התלמידים ייהנו מהנחות ברכישת ספרים ופרסומים מקצועיים בהתאם להסכמים שיחתמו עם הוצאות ספרים.
  • במהלך הקורס יהיו מספר ימי לימוד (כ- 2-3 ) ארוכים במיוחד, “ימי מרתון“ ( כ- 10-12 שעות לימוד)   מטרתם לדמות במשחקי סימולציה ותרגול התמודדות המבקר הפנימי במצבים טעונים.
  • במקרים מיוחדים ובאישור ועדת חריגים, תאושר הצטרפות תלמיד לקורס סמוך לאחר פתיחתו וזאת לאחר בדיקת נתוני המועמד ו/או אילוצי הגוף הציבורי במינוי מבקר פנימי עקב חוק הביקורת הפנימית. התלמיד יידרש ויתחייב להשלים לימודיו בכל דרך שתמצא לנכון הנהלת הקורס.

  מרצים ומנחים

  • אנשי אקדמיה מאוניברסיטאות ירושלים, תל אביב, בר אילן, חיפה והמכללה לישראל.
  • אנשי מקצוע וניסיון יישומי ממשרד מבקר המדינה, משרד המשפטים, חברי לשכת המבקרים הפנימיים ישראל בעבר, ומבקרי פנים מקצועיים ומנוסים ממגזרי המשק השונים.
  • מרצים אורחים בעלי תפקיד רלוונטי לתחומי העיסוק של מבקר הפנים.

   

  בין המרצים האורחים 

  רשימה חלקית ובכפוף לתכנית שיבוץ שתיקבע:

  מר אהוד אילן, מר ניר אבנון, רו“ח אורי בארי, ד"ר שלומית גלר, מר שמואל גלייזנר, מר אמנון יעקובי, ד“ר יצחק יסעור לנדאו,  ד“ר הרצל כהן, רו“ח גיא מונרוב, ד“ר דוד סעד, מר ציון בנימיני, עו“ד כרמית פנטון, רו“ח בועז ענר,  עו“ד מרדכי שנבל, מר דרור שוורץ, עו“ד אופיר צומן, גב‘ חווה יודפת, רו“ח זאב פריי, רו“ח עופר אלקלעי, מר יצחק שגב, מר יצחק בן דוד (בנדה), מר מעיין אמיתי, מר אורן להב, מר דרור לבנת, רו"ח גיא טלרון, מר יוסף דראושה, עו"ד יעקב לוזון.

  מנהלים אקדמיים

  • מר שמואל גלייזנר, לשעבר חבר ועדת ההיגוי העליונה ללימודי ביקורת פנימית – לשכת המבקרים הפנימיים ישראל.
  • מנהל מייסד : מר ישראל עריף כץ, לשעבר מנהל מרחב ירושלים של המי“ל. טל: 02-5951922 נייד: 052-6466687      מייל: sara@hamil.co.il

  תכנית הלימודים מעודכנת, בהיקף 700 שעות, יום לימודים אחד בשבוע, בין השעות 09:00-16:30 אשר כוללות כ-550 שעות לימוד, בשילוב אירועי למידה מרחוק (LEARNING  -E), תרגילי בית, התנסות מעשית, סיורים וכנסים לימודיים, וכ-150 שעות עבודת פרויקט גמר.

  עבודות הגמר הן תהליך למידה מפוקח ומבוקר של אירועי אמת המבוצעים בארגון/מפעל/מוסד/משרד ממשלתי. 

  • התכנית הוכרה ואושרה בחודש אפריל 2009 על ידי הוועדה לענייני השתלמויות שהוקמה ע“פ חוק הביקורת הפנימית ה'תשנ"ב – 1992 סעיף 3 (א) (5), ולפיכך הנה מוכרת ע“פ החוק כהשתלמות מקצועית המהווה תחליף לניסיון מקצועי של שנתיים, הנדרש ממבקר פנימי ע“פ החוק.

  התוכנית למחזורים תש"פ/תשפ"א הוכרו ואושררו כנדרש בחוק, ביום י"ג בסיוון תשע"ט 16 ביוני 2019. (מצ"ב אישור, נספח 1)

  • הקורס מוכר, אושר ואושרר בחודש פברואר 2008, כפעולת הדרכה בשירות כמשמעו בחלק 5 להוראות התקשי"ר  של נציבות שירות המדינה להכשרת מבקרים בשירות המדינה ובמגזר הממשלתי ( מצ"ב אישור נספח 2).
  • התכנית מוכרת כמזכה בגמול השתלמות על ידי הועדה לאישור גמולי השתלמות של משרד החינוך (בכפוף לתקנות, נהלים ולאישור פרטני ע“י הועדה).
  • אקדמאים במח“ר יוכלו לפנות לקרן ידע לקבלת מלגה בגין השתתפות בקורס זה ע“פ כללי הזכאות של קרן הידע לאקדמאים במח“ר.
  '
   יש לך שאלות? רוצה עוד מידע?
  יש לך שאלות? רוצה עוד מידע?

  נשמח לייעץ, ללוות ולענות על כל השאלות

  סניף מועדף

  אני מסכים/ה שג'ון ברייס הדרכה תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של ג'ון ברייס הדרכה וקבוצת מטריקס הזמינה כאן.

  המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 700019285 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל infomail@johnbryce.co.il או לטלפון: 03-7100777.