המועדים הקרובים

calendar-1.svg 02/07/2024
קורס בוקר
calendar-1.svg 16/12/2024
קורס בוקר
הקורס נפתח גם במתכונת Live class –  למידה און ליין בכיתות אינטראקטיביות עם מיטב המרצים והתכנים של ג’ון ברייס /המי”ל.
ניתן לפתוח קורס בהתאמה אישית לארגונים במועד שיתואם עימנו

משך הקורס

שעות אקדמיות:

32

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

4

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

4

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

המבחן של המדינה קבע שג'ון ברייס היא המכללה שמשלבת הכי הרבה בוגרים בעבודה בהייטק

Overview

Python is one of the largest growing programming languages in the world. While it is one of the easier languages to learn, it is still extremely powerful, and its applications are endless, from financial plot and data analysis, web development, machine learning and so on.

This training provides hands-on introductions to the Python Programming language. Throughout this course you will understand the language fundamentals and core concepts, as well as how to apply it to common programming tasks.

On Completion, Delegates will be able to

Use the Python interactive interpreter to write and run Python programs

Understand Python language elements

Exploit the rich library of Python libraries and modules

Recognize simple and complex variable types and select appropriately

Use Python operators and built-in functions

Understand procedural control flow in Python

Program file input/output, including persistent data objects.

Create well organized and efficient code using functions and modules

Use Object Oriented programming techniques in Python.

Build robust applications with error trapping and reporting

Who Should Attend

This course is suitable to those who have some experience with scripting / programming in fields of QA, BI, DevOps, System and wish to enhance their skillset and learn the incredibly useful programming language of Python.

This is not a course for programmers (Please refer to course 40830 for programmers).

תכנית הלימודים

Full Syllabus

Chapter 1: Introduction to Python 3

 • What is Python?
 • What is Python 3?
 • Why Python?
 • Performance downsides
 • The community
 • Running Python interactively
 • Python scripts
 • Python help
 • Anatomy of a Python script
 • Modules
 • Functions and built-ins

Chapter 2: Fundamental Variables

 • Python is Object Oriented
 • Python variables
 • Variable names
 • Type specific methods
 • Operators and type
 • Augmented assignments
 • Python types
 • Switching types
 • Python lists introduced
 • Python tuples introduced
 • Python dictionaries introduced

Chapter 3: Flow Control

 • Python conditionals
 • Indentation
 • What is truth?
 • Boolean and logical operators
 • Chained comparisons
 • Sequence and collection tests
 • Object types
 • A note on Exception Handling
 • While loops
 • Loop control statements
 • For loops
 • enumerate
 • Counting ‘for’ loops
 • Zipping through multiple lists
 • Conditional expressions
 • Unconditional flow control

Chapter 4: String Handling

 • Python 3 strings
 • The print function
 • Cooking strings
 • String concatenation
 • ‘Quotes’
 • String methods
 • String tests
 • String formatting
 • Other string formatting aids
 • Slicing a string
 • String methods – split and join

Chapter 5: Collections

 • Python types – reminder
 • Useful tuple operations
 • Python lists
 • Tuple and list slicing
 • Extended iterable unpacking
 • Adding items to a list
 • Removing items by position
 • Removing list items by content
 • Sorting
 • List methods
 • Sets
 • Exploiting sets
 • Set operators
 • Python dictionaries
 • Dictionary values
 • Removing items from a dictionary
 • Dictionary methods
 • View objects

Chapter 6: Regular Expressions

 • Python regular expressions
 • Elementary extended RE meta-characters
 • Regular expression objects
 • Regular expression substitution
 • Regular expression split
 • Matching alternatives
 • Anchors
 • Class shortcuts
 • Flags
 • Repeat quantifiers
 • Parentheses groups
 • Back-references
 • Global matches

Chapter 7: Data Storage and File Handling

 • New file objects
 • Reading files into Python
 • Reading tricks
 • Filter programs – fileinput module
 • Binary mode
 • Writing to files from Python
 • Standard streams
 • More tricks
 • Random access
 • Python pickle persistence
 • Pickle protocols
 • Build some shelves
 • Compression
 • Database interface overview
 • Example – SQLite from Python

Chapter 8: Functions

 • Python functions
 • Function parameters
 • Variadic functions
 • Assigning default values to parameters
 • Named (keyword) parameters
 • Enforcing named parameters
 • Returning objects from a function
 • Variables in functions
 • Nested functions
 • Variables in nested functions
 • Function documentation
 • Lamdba functions
 • Lambda as a sort key
 • Lambda in re.sub

Chapter 9: Advanced Collections

 • Advanced list functions – filter
 • List comprehensions
 • Set and dictionary comprehensions
 • Lazy lists
 • Generators
 • Generator objects and next – coroutines
 • List comprehensions as generators
 • Copying collections – problem
 • Copying collections – slice solution?
 • Copying collections – deepcopy solution

Chapter 10: Modules and Packages

 • What are modules and packages?
 • Multiple source files
 • How does Python find a module?
 • Importing a module
 • Importing names
 • Directories as packages
 • Writing a module
 • Module documentation
 • Testing a module
 • Python debugger
 • Python profiler
 • Distributing libraries – distutils

Chapter 11: Introduction to Classes and OOP

 • Classes and OOP
 • Object-Oriented terminology
 • Object-Oriented Programming
 • Using objects
 • Defining classes
 • Defining methods
 • Constructing an object
 • Special methods
 • Operator overload special methods
 • Properties
 • Properties and decorators
 • Class methods
 • Inheritance
 • Inheritance terminology

Chapter 12: Error Handling and Exceptions

 • Writing to stderr
 • Controlling warnings
 • Exception handling
 • Exception syntax
 • Multiple exceptions
 • Exception arguments
 • The finally block
 • Order of execution
 • The Python exception hierarchy
 • A common mistake
 • The raise statement
 • Raising our own Exceptions
 • assert

Chapter 13: Multitasking

 • Family life
 • Creating a process from Python
 • Old interface examples
 • Waiting for a child
 • Using the subprocess module
 • The subprocess.Popen class
 • Running a basic process
 • Capturing the output
 • Passing data through a pipe
 • Processes and threads
 • Very basic threads in Python
 • Synchronization objects in threading
 • The trouble with threads
 • Using the multiprocessing module
 • Queue objects

Chapter 14: The Python Standard Library

 • The Standard Library
 • Example – converting Python 2 scripts to Py3
 • Pretty Printer – a useful utility
 • Operating System interfaces – os and friends
 • System specific attributes – sys
 • Signal handling – signal
 • Converting a signal to an exception
 • Configuration files
 • The configparser module
 • The datetime module and friends
 • The platform module
 • External function interface – ctypes
 • The socket module
 • __future__
 • Other modules
Prerequisites
 • Some experience with scripting or programming: if you can explain what a variable is, write a loop, or define function in some language or script – this course is for you.
 • No previous knowledge of Python is assumed.
 • Candidates must be comfortable with reading and writing in English

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...