קריאה וניתוח דוחות כספיים - הקניית כלים לקריאה ולניתוח של דוחות כספיים ולהערכת שווי חברות

מק"ט: #2619 | משך קורס: 32 שעות אק'

המציאות הכלכלית המורכבת ותנאי אי-הודאות השוררים במשק, מחייבים הבנה מעמיקה של נתוני הסביבה העסקית והכלכלית, בה פועלת החברה. נתוני הדוחות הכספיים של החברה, פותחים בפני המנהל צוהר נוסף לקבלת תובנות על מצב החברה ולפעול בהתאם. פרשיות ההונאה החשבונאית בארה"ב (אנרון, וורלדקום, וזירוקס) משקפות את החשיבות הרבה של הבנת הדוחות הכספיים והיכולת לנתחם. הקורס מקנה למשתתפיו את היכולת לנתח דוחות כספיים, לנתח את הסביבה הכלכלית והעסקית בה פועל העסק ולהעריך שווי של חברות. במהלך הקורס יבוצע ניתוח מלא ומקיף של חברה, בהתאם לדוחות שנלמדו, על מנת לאפשר תרגול יישומי מלא.

הקורס אינו מחייב ידע חשבונאי קודם.

*שדות חובה
PDF version

אודות

מנהל אקדמי

רו"ח אלי סנדרוביץ, המנהל האקדמי בתחום הפיננסים בהמי"ל, מרצה בכיר בהמי"ל ומוסדות נוספים. בעל ניסיון של למעלה מ 20 שנה כ CFO בארגונים מובילים במשק הישראלי כדוגמת תנובה, טלדור ועוד. 

 

מתודולוגיית למידה

הקורס מורכב מהרצאות קצרות ומשולבות בו הפעלות, תרגול מיומנויות, ניתוחי מקרה וסימולציות.

מטרות

 • הקניית כלים בסיסיים וחיוניים לקריאה, ניתוח והבנת מצבן של חברות, תוך התבססות על הדוחות הכספיים התקופתיים, המאזנים, דוחות הרווח וההפסד, ותזרימי המזומנים.
 • הקניית ידע להסקת מסקנות מהותיות על מצבן הכלכלי של חברות – כחלק בלתי נפרד מאסטרטגיית החברה.

קהל יעד

מנהלים, חברי דירקטוריון, יזמים, אנשי עסקים, מנהלי כספים, כלכלנים, עורכי דין, פעילים בשוק ההון, אשר רוצים להבין ולהעמיק בנושא.

תנאי קדם

אין

משך

32 שעות אקדמאיות

נושאים

מפגש ראשון - מבוא לקריאת דוחות כספיים

 • סקירה – המערכת החשבונאית כמערכת מידע פיננסית
 • הסביבה העסקית מנקודת מבטו של רו"ח
 • מערכת הדוחות הכספיים והקשר ביניהם
 • סוגי דוחות חודשיים
  • המאזן
  • דוח רווח הפסד
  • הדוח על השינויים בהון
  • הדוח על תזרימי המזומנים
 • עקרונות ה IFRS ויישומם בזירה הארגונית

 

 

מפגש שני - הדוח על המצב הכספי, המאזן

 • המאזן
 • מבנה, סעיפים
 • ניתוחי נזילות ויחסים פיננסים
 • ניתוח רמת הסיכון

 

מפגש שלישי - דוח רווח והפסד

 • מבנה, סעיפים, הגדרות
 • משמעויות כלכליות של דוח רווח והפסד
 • ניתוח רווחיות – לניתוח כדאיות ואפקטיביות יחידה ארגונית
 • יחסים פיננסים – משמעותם וביטויים בשטח
 • ניתוח ביצוע תפעולי – הבנה, ניתוח והסקת מסקנות

 

מפגש רביעי - דוח על השינויים בהון ודוח תזרים המזומנים

 • מבנה  הדוחות והשימושים
 • סעיפים ומושגים
 • ניתוחי נזילות

 

מפגש חמישי -תרגיל יישומי בניתוח דוחות

 

מפגש שישי -שיטת המכפילים

 • המטרות שלשמן מתבצעת הערכת שווי  לעומת קביעת שווי. 
 • שיטות להערכת שווי
 • שלבים בהפעלת שיטת המכפילים - השוואה לחברות דומות
 • שיטת מכפיל הרווח, היתרונות והמגבלות של שיטת מכפיל הרווח
 • תזרים המזומנים והיוון, גיליון הנתונים להערכת שווי עריכת תחזיות  אומדן
 • תזרים המזומנים החופשי (FCF) 
 • ערך השייר (השארית) - שיטות הערכה האופק הכלכלי
 • מקדם הצמיחה (מודל גורדון) 
 • שווי נכסים לא תפעוליים, גורם סיכון, מבחני רגישות


 

מפגש שביעי - מחיר ההון

 • מחיר ההון ממוצע משוקלל של מקורות המימון (WACC)
 • מחיר ההון
 • מחיר ההון העצמי -  מודל השוק לקביעת מחירי נכסי הון (CAPM)
 • מודל הדיבידנד מחיר ההון הזר קביעת המשקולות של מקורות המימון
 • תרגול ישומי
תגיות