Design Power Supply

מק"ט: #5260 | משך קורס: 24 שעות אק'

הקורס בא להקנות ידע בסיסי בהבנת הדרישות מספק כוח למערכת הן מבחינת ביצועי הספק והן מבחינת RFI. הקורס דן בטופולוגיות השונות של ספקי כוח ושל פילטרי כניסה ויציאה. הקורס מקנה למשתתפים את הידע הבסיסי בתכנון ספקי כוח וכן התמודדות בפתרון בעיות הנובעות מספקי כוח.

*שדות חובה
PDF version

מטרות

 

 • הבנת מפרטי ספקי כוח ובחירת הפתרון למערכת נתונה
 • תכנון ממיר מוריד מתח BUCK
 • תכנון ממיר מעלה מתח BOOST
 • תכנון ממיר ההופך קוטביות מתח BUCK-BOOST
 • בחירת רכיבי הספק ותכונותיהם – סליל, קבל, דיודה, טרנזיסטור ...
 • אופני הפעולה השונים של ממירים
 • ממירים עם הפסדים
 • תכנון פילטר כניסה ויציאה
 • סקירה של סוגי הממירים השונים ואופן פעולתם
 • שיקולי עריכה של ספק כוח לעבודה תקינה והפחתת EMC
 • תכנון תרמי
 • שימוש בכלי תכנון של חברת TI

קהל יעד

 

 • חסרי ניסיון או בעלי ניסיון מועט בתכנון ספקי כוח
 • מהנדסי מערכת
 • מתכנני  Boardדיגיטאלי/ אנלוגי/RFהמעוניינים לקבל רקע בתכנון ודרישות של ספקי כוח
 • מתכנני אנלוגי אשר תכננו ספקים בסיסיים ורוצים להרחיב את הרקע התיאורטי בנושא
 • צרכני ספקי כוח לא מבודדים המעוניינים לתכנן לבדספקים

תנאי קדם

 • מתכננים בעלי ידע בסיסי בתכנון אנלוגי וברכיבים אנלוגיים
 • לא נדרש רקע וניסיון בתכנון ספקי כוח

נושאים

 

מבוא
 

 • הבנת מפרטי ספק כוח
 • מפרט ספק כוח לא מבודד DC/DC
 • מפרט ספק כוח מבודד DC/DC
 • מפרט ספק כוח מבודד AC/DC
 • מייצב ליניארי או ממיר ממותג?
 • עקרון פעולה של מיצב ליניארי, יתרונותיו וחסרונותיו
 • ממירים ממותגים יתרונות וחסרונות
 • סקירה של משפחות ספקי הכוח ותכונותיהם
 • ספקים מבודדים.לא מבודדים
 • אפשרויות המרה DC/DC, AC/DC, DC/AC
 • משפחות ספקים לסוגיהם השונים
 • תרגול

 

ממירים לא מבודדים העובדים בזרם סליל רציף (CCM)
 

 • ממיר מוריד מתח BUCK
 • עיקרון פעולה, תכנון, דוגמאות ותרגול
 • ממיר מעלה מתח BOOST
 • עיקרון פעולה, תכנון, דוגמאות ותרגול
 • ממיר הופך קוטביות מתח BUCK-BOOST
 • עיקרון פעולה, תכנון, דוגמאות ותרגול
 • שימוש בכלי הסימולציה של TI

 

ממירים לא מבודדים העובדים בזרם סליל לא רציף (DCM)
 

 • ממיר מוריד מתח BUCK
 • ממיר מעלה מתח BOOST
 • ממיר הופך קוטביות מתח BUCK-BOOST
 • שימוש בכלי הסימולציה של TI

 

 תכונות רכיבי ההספק המשמשים בממירים ממותגים
 

 • סליל
 • מאפיינים, תכונות, טכנולוגיה, תהודה עצמית, ומגבלות
 • קבל
 • מאפיינים, תכונות, טכנולוגיה, ESRומגבלות
 • דיודה
 • מאפיינים, תכונות הסוגים השונים, הולכה אחורית, טכנולוגיה ומגבלות
 • טרנזיסטור
 • מאפיינים, תכונות הסוגים השונים, טכנולוגיה ומגבלות

 

 ממירים לא מבודדים עם הפסדים
 

 • הפסדי הולכה
 • הפסדי מיתוג
 • דוגמאות וסימולציות

 

עקרונות הבקרה (ללא חישובים)
 

 • בקרת רוחב פולס משתנה PWM
 • אופן פעולה, עיקרון המשוב השלילי, דיאגראמת בלוקים של בקר לדוגמה
 • סכמת בקרה של ממירים לא מבודדים
 • סכמת הבקרה של ממירים מבודדים
 • שימוש במבודד אופטי
 • דוגמה לממיר באות קטן, תנאי היציבות ומעגל רשת הפיצוי
 • תרגול

 

סוגי ספקים אחרים – איך הם עובדים
 

 • קבל מתמתג Switched Capacitor
 • ממיר תהודתי Resonance
 • ממיר תהודה טורי, ממיר תהודה מקבילי, ממיר תהודה מקבילי-טורי
 • ממיר Flyback
 • עיקרון פעולה (ללא תכנון)
 • ממיר Forward
 • עיקרון פעולה (ללא תכנון)
 • ממיר Push-Pull, Bridge
 • עיקרון פעולה (ללא תכנון)
 • ממיר דיגיטאלי DSP
 • עיקרון פעולה (ללא תכנון), תכונות, דוגמה מ- TI

 

תכנון פילטר כניסה ויציאה
 

 • פילטר דיפרנציאלי (DM)
 • פילטר לאות משותף (CM)
 • הגנות
 • תהודות
 • תרגול וסימולציות (TINA)

 

שיקולי תכנון בעריכת מעגלי ספקים (PCB)
 

 • רוחב המוליך ועובי הנחושת
 • מרווח ביטחון בין מוליכים לפריצת מתח (IPC)
 • לולאות זרם
 • בידוד להפרות אלקטרומגנטיות (EMC)

 

תכנון טרמי
 

 • הבעיה הטרמית ברכיבי הספק
 • בחירת גוף הקירור וחומר הבידוד  
 • תרגול ודוגמאות  

  סיכום, תרגול נוסף 
תגיות