קורסים למנהלים - המי"ל

קורס דירקטורים – Online

מספר הקורס 2718

Live Classתשלום אונליין
40 סה"כ שעות אקדמאיות

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

calendar-1.svg

המועדים הקרובים

הקורס נפתח גם במתכונת Live class –  למידה און ליין בכיתות אינטראקטיביות עם מיטב המרצים והתכנים של ג’ון ברייס /המי”ל.
ניתן לפתוח קורס בהתאמה אישית לארגונים במועד שיתואם עימנו
calendar-1.svg 15/09/2024
קורס ערב
calendar-1.svg 15/12/2024
קורס ערב

על הקורס בקצרה​

מגמות עדכניות בזירה המקומית והגלובאלית הפכו את הממשל התאגידי בחברות להכרח מחייב. כך, דירקטורים בעידן
המודרני מהווים חלק בלתי נפרד ממערך בקרה קפדני על אופן ניהולו התקין של התאגיד, תוך הקפדה יתרה על שקיפות
ומנגנוני בקרה אפקטיבית.
תיקוני חקיקה ורגולציה עדכנית בתחומים השונים, הרחיבו את היקף האחריות האישית והחובות המוטלות על דירקטורים
ונושאי משרה בחברות. לאור האמור, הללו מחויבי ם היום, יותר מאי פעם, בהיכרות עם הדין והפרקטיקה, בהבנת מכלול
השיקולים הרלוונטיים )משפטיים, פיננסיים ועסקיים( ובשימוש בכלים משוכללים לשם מילוי תפקידם על הצד הטוב ביותר, תוך
נטרול החשיפה המשפטית הטמונה בתפקיד.

hat.png

מטרות הקורס

מתן כלים מעשיים לדירקטורים לשם שיפור תהליכי קבלת החלטות בדירקטוריון

הקניית ידע עדכני הנוגע להיבטים המשפטיים, החשבונאיים והניהוליים בעבודת הדירקטוריון

פיתוח מיומנויות פיקוח על תפקוד חברות באמצעות הדמיות (סימולציות) של ישיבות דירקטוריון

ביסוס הידע והניסיון העסקי באמצעות מפגשי-שיח עם בכירים במשק הישראלי

סקירת חידושים והתפתחויות עדכניות בחקיקה, ברגולציה וביישום עקרונות ממשל תאגידי

kahal.png

למי מיועד הקורס

נושאי משרה בכירה, דירקטורים, מועמדים לכהונת דירקטורים, מנכ"לים, סמנכ"לים, יועצים לדירקטוריונים ולחברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות, יועצים משפטיים, רואי חשבון, מבקרים פנימיים, מזכירי חברות.

structure.png

תכנית הלימודים

הקורס משלב בין הרצאות פרונטאליות המועברות על ידי מיטב המרצים בתחומים הרלוונטיים; סימולציות )הדמיות( של ישיבות
דירקטוריון )בהשתתפות משתתפי הקורס(; ניתוח מקרים אקטואליים והפקת לקחים לאורם.

הסילבוס המלא
PDF להורדה

נושא

תתי נושאים

היבטים משפטיים  • חובות אמונים וזהירות של נושאי משרה – עשה ואל תעשה לאור מגמות עדכניו ת
• ממשל תאגידי: טיבו ונגזרותי ו
• אכיפה מנהלית והשלכותיה בתחומים שוני ם
• חוק הריכוזיות החדש והשפעותי ו
• חוק ניירות ערך ותקנותי ו- דגשים עדכניים לחברות ציבוריות
• מנגנוני הגנה עדכניים לדירקטורים ונושאי משרה: פטור, שיפוי וביטוח בעידן של
תובענות ייצוגיו ת
• מיזוגים ורכישות – עצות מעשיות
• עסקאות בעלי שליטה ושכר בכירים: עדכונים
• סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו
• עקרונות מנ חים במילוי תפקיד הדירקטור
• וועדות הדירקטוריון וסוגי דירקטורי ם

היבטים פיננסיים

• קריאה וניתוח של דו”חות כספיים וחידושים בתחו ם
• ניהול סיכונים וסימני אזהר ה
• תקינה חשבונאית; IFRS והשלכותיו על הדיווח הכספי ועל עבודת הדירקטוריון
• תפקידו של רואה החשבון , חלוקת אחריות בין רו״ח לדירקטור, השפה החשבונאית
ומשמעות אימוץ התקינה הבינלאומי ת
• המאזן קריאתו והבנת המקום שלו בתהליך ניהול הסיכונים הפיננסיי ם
• דוחות רווח והפסד ככלי להבנת התוצאות וכלי לניהול המנכ”ל באמצעות חישוב
יחסים פיננסיים
• דוח על השינויים בהון שיקולים באישור חלוקת דיבידנד, הנפקות וגיוס הון הדוח על
תזרימי המזומני ם

היבטים ניהוליים

• Case Studies – הדמיות של ישיבות דירקטוריו ן
• ניתוח מקרים אקטואליים והפקת לקחים לאור ם
• גיבוש אסטרטגיה עסקית מנקודת מבטו של הדירקטוריו ן
• התמודדות עם מצבי משבר בחברו ת
• ניהול סיכונים אפקטיבי – תפקיד הדירקטוריון
תנאי קבלה
 • תואר ראשון אקדמי או ניסיון ניהולי/אזרחי/צבאי של 6 שנים לפחות.
 • מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הסף יתקבלו לאחר ריאיון אישי.
מרצים

מנהלת אקדמית ומנחת הקורס

 

ענת פילצר סומך

 

 

עו”ד ענת פילצר-סומך, מנהלת אקדמית ומרצה בכירה בקורסי דירקטורים בהמי”ל.

מייסדת משרד פילצר-סומך- עורכי דין, מומחית בייעוץ לתאגידים, לדירקטוריונים ולנושאי משרה בארץ ובחו”ל, בדיני תאגידים ודיני ניירות ערך. יו”רית ודירקטורית , בעלת תואר שני במשפטים (LL.M – מנהל עסקים), מרצה במוסדות שונים, חברה בוועדת תאגידים ובוועדת ניירות ערך של לשכת עורכי הדין.

 

בין מרצי הקורס

רו”ח אלי סנדרוביץ’ – בוגר תואר ראשון בחשבונאות וסטטיסטיקה מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במנהל עסקים MBA למנהלים גם מטעם אוניברסיטת תל אביב. בעל הסמכה לרישיון רואה חשבון. לרו”ח סנדרוביץ כ 20 שנות ניסיון בניהול כספים בארגונים גדולים ומובילים במשק הישראלי. בתפקידו האחרון כיהן כסמנכ”ל הכספים הראשי בקונצרן תנובה. לפני תנובה, ביצע תפקידים דומים בטלדור – סמנכ”ל הכספים הראשי ומזכיר החברה, מנפאואר – סמנכ”ל כספים וחשב החברה.

רו”ח סנדרוביץ מכהן כדירקטור בחברה ציבורית. וכיהן כדירקטור וכיו”ר הדירקטוריון בחברות בקבוצת תנובה לרבות מילוי תפקיד של יו”ר ועדות המאזן והביקורת של חברת סנפרוסט מעדנות בע”מ.

דר’ אייל סולגניק, כיהן כמשנה למנכ”ל ומנהל הכספים הראשי של איי די בי פיתוח,בעל תואר ד”ר בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב. כיהן בעברו גם כרואה החשבון הראשי של רשות ניירות ערך ולאחר מכן כמנהל מחלקת תאגידים ברשות. כמו כן, שימש כחבר במועצת רואי חשבון, מועצת המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, מועצת השמאים וועדות מקצועיות שונות.

קובי מויסה, בעל ניסיון של כ-30 שנה בתפקידי מנכ”ל בחברות פרטיות וציבוריות , כמו גם דירקטור ויו”ר דירקטוריונים בחברות פרטיות , ציבוריות וממשלתיות בתחומי התעשיה,מסחר ופיננסים

רו”ח אלון עמית , כיהן  כמנכ”ל רווה רביד  –  שירותי ביקורת פנימית בע”מ , בשנים האחרונות מכהן כנשיא ISACA ישראל

ייחודו של קורס הדירקטורים בהמי"ל
  • רף ההבנה הגבוה והיקף הידע הנדרש כיום מדירקטורים, מחייב, הלכה למעשה, הכשרה ייעודית לתפקיד. בניגוד לעבר,
   ההכרה בחשיבות תפקידו של הדירקטור בעידן הממשל התאגידי, ובכובד האחריות המונח על כתפיו, הולידה את ההבנה
   שיש לרכוש כליים ייחודיים לשם תפקוד מיטבי כדירקטור .
   • מאחר והמי”ל חרת על דגלו את החיבור לעולם המעשה והפרקטיקה, ייחודו של קורס הדירקטורים בהמי”ל הוא בשילוב
   בין הקניית ידע אקדמי ובין דגש נרחב על היבטים פרקטיים ומעשיים בעבודת הדירקטוריון. זאת באמצעות :
   o שורה רחבה של מרצים מן השורה הראשונה, המשלבים בין השכלה רלוונטית לניסיון מעשי רב שנים
   בדירקטוריונים, בהובלת חברות מרכזיות ובמתן ייעוץ להן ;
   o מפגשי -שיח )פאנלים( עם בכירים במשק הישראלי, לצורך ליבון סוגיות עדכניות הנוגעות לעולמות התוכן של
   הדירקטוריון ;
   o סימולציות )הדמיות( של ישיבות דירקטוריון בהשתתפות פעילה של כל משתתפי הקורס ;
   o ניתוח מקרים אקטואליים והפקת לקחים מהם ;
   o מתן כלים מעשיים והרכשת מיומנויות פרקטיות לשימושו של הדירקטור המנוסה והצעיר כאחד.
   • קורס הדירקטורים של המי”ל, אשר רושם לזכותו וותק של למעלה מ- 20 שנה והכשרה של למעלה מ- 2,000 בוגרים,
   השכיל להתאים עצמו לאורך השנים למציאות הדינמית והמשתנה, ולצאת במתכונת עדכנית ומחודשת של קורס המשלב
   בין עקרונות בסיס בתחומי המשפט, הפיננסים והניהול, לבין חידושי חקיקה, פסיקה ורגולציה המשקפים אל נכון מגמות
   עדכניות בזירה הבינלאומית ובישראל.
   • בנוסף, הרקע המגוון של משתתפי קורסי הדירקטורים של המי”ל המגיעים מדרגי ניהול בכיר בחברות וארגונים שונים,
   מאפשר שיח מעשיר במהלך הקורס, ומהווה קרש קפיצה גם בהיבטים של יצירת רשת קשר ) Networking) בין המשתתפים לבינם .

 

למה דווקא בהמי"ל?
 • מוסד הכשרה פוסט אקדמי מהמובילים בשוק.
 • דגש על פרקטיקה יישומית, תרגול, סימולציות והטעמת החומר.
 • הקורסים מאפשרים צמיחה והתפתחות מקצועית ואישית.
 • הקורסים מתקיימים בקבוצות קטנות המאפשרות יחס אישי ולמידה אישית וחווייתית.
 • סביבת הלימוד היא מהגבוהות בארץ בכל הקשור לאירוח, אוירה ואמצעים טכנולוגיים.
 • תכני הקורס מקיפים ומעודכנים בהתאם לדינמיות ולשינויים בשוק בזמן אמת.
 • סגל מרצים מומחים בהדרכה, בליווי, בייעוץ ובניהול, בעלי ניסיון מקצועי ופרקטי מהשטח.

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...