קורסים מקצועיים למתקדמים

Microsoft

AZ-040T00A – Automating Administration with PowerShell

מספר הקורס 10962

חשכ"ל
למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

calendar-1.svg 30/10/2024
קורס בוקר
calendar-1.svg 18/12/2024
קורס בוקר

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

This course provides students with the fundamental knowledge and skills to use PowerShell for administering and automating administration of Windows servers. This course provides students the skills to identify and build the command they require to perform a specific task. In addition, students learn how to build scripts to accomplish advanced tasks such as automating repetitive tasks and generating reports. This course provides prerequisite skills supporting a broad range of Microsoft products, including Windows Server, Windows Client, Microsoft Azure, and Microsoft 365. In keeping with that goal, this course will not focus on any one of those products, although Windows Server, which is the common platform for all of those products, will serve as the example for the techniques this course teaches

Course Objectives

Deepen Understanding of Windows PowerShell

Proficient Use of PSProviders and PSDrives

Advanced Formatting and Output Management

Expertise in WMI and CIM

Scripting and Automation Preparation

Remote Administration Capabilities

Integrating PowerShell Components

Utilizing Background and Scheduled Jobs

Advanced PowerShell Techniques and Profiles

Active Directory and Network Services Management

Windows Server and Local Machine Management

Azure and Cloud Services Management Microsoft 365 and Exchange-Online Administration

Comprehensive Script Troubleshooting and Function Use

Who Should Attend

This course is intended for IT Professionals who are already experienced in general Windows Server, Windows client, Azure, and Microsoft 365 administration, and who want to learn more about using Windows PowerShell for administration. No prior experience with any version of PowerShell or any scripting language is assumed. This course is also suitable for IT Professionals already experienced in server administration, including Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, and Microsoft SQL Server

תכנית הלימודים

Full Syllabus

  

1 – Review Windows PowerShell

 • Learn about Windows PowerShell
 • Get familiar with Windows PowerShell applications
 • Identify factors to install and use Windows PowerShell
 • Configure the Windows PowerShell console
 • Configure the Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE)
 • Use Visual Studio Code with PowerShell

    2 – Understand the command syntax in Windows PowerShell

 • Discover the structure of PowerShell cmdlets
 • Discover the parameters for using PowerShell cmdlets
 • Review the tab completion feature in PowerShell
 • Display the About files content in PowerShell

    3 – Find commands and Get-Help in Windows PowerShell

 • Define modules in PowerShell
 • Find cmdlets in PowerShell
 • Use command aliases in PowerShell
 • Use Show-Command and Get-Help in PowerShell
 • Interpret the help file contents and update the local help content in PowerShell

    4 – Manage Active Directory Domain Services using PowerShell cmdlets

 • Manage user accounts in PowerShell
 • Manage groups and group memberships in PowerShell
 • Manage computer accounts in PowerShell
 • Manage organizational units and Active Directory objects in PowerShell

    5 – Manage network service settings for Windows devices using PowerShell       cmdlets

 • Manage IP addresses in PowerShell
 • Manage IP routing in PowerShell
 • Manage DNS clients in PowerShell
 • Manage Windows Firewall settings in PowerShell

    6 – Manage Windows Server settings using PowerShell cmdlets

 • Automate management tasks using the Group Policy management cmdlets
 • Manage server roles and services using PowerShell cmdlets
 • Manage Hyper-V Virtual Machines using PowerShell cmdlets
 • Manage Internet Information Services using PowerShell cmdlets

    7 – Manage settings for a local Windows machine using PowerShell cmdlets

 • Manage Windows 10 using PowerShell
 • Manage permissions with PowerShell

    8 – Understand the Windows PowerShell pipeline

 • Review Windows PowerShell pipeline and its output
 • Discover object members in PowerShell
 • Control the formatting of pipeline output

    9 – Select, sort, and measure objects using the pipeline

 • Sort and group objects by property in the pipeline
 • Measure objects in the pipeline
 • Select a set of objects in the pipeline
 • Select object properties in the pipeline
 • Create and format calculated properties in the pipeline

  10 – Filter objects out of the pipeline

 • Learn about the comparison operators in PowerShell
 • Review basic filter syntax in the pipeline
 • Review advanced filter syntax in the pipeline
 • Optimize the filter performance in the pipeline

  11 – Enumerate objects in the pipeline

 • Learn about enumerations in the pipeline
 • Review basic syntax to enumerate objects in the pipeline
 • Review advanced syntax to enumerate objects in the pipeline

  12 – Send and pass data as output from the pipeline

 • Write pipeline data to a file
 • Convert pipeline objects to other forms of data representation in PowerShell
 • Control additional output options in PowerShell

  13 – Pass pipeline objects

 • Pipeline parameter binding
 • Identify ByValue parameters
 • Pass data by using ByValue
 • Pass data by using ByPropertyName
 • Identify ByPropertyName parameters
 • Use manual parameters to override the pipeline
 • Use parenthetical commands
 • Expand property values

  14 – Connect with data stores using PowerShell providers

 • Define Windows PowerShell providers
 • Review the built-in providers in PowerShell
 • Access provider help in PowerShell

  15 – Use PowerShell drives in PowerShell

 • Explain PowerShell drives in PowerShell
 • Use PowerShell drive cmdlets in PowerShell
 • Manage the file system in PowerShell
 • Manage the registry in PowerShell
 • Work with certificates in PowerShell
 • Work with other PowerShell drives in PowerShell

  16 – Review CIM and WMI

 • Review architecture of CIM and WMI
 • Review repositories in CIM and WMI
 • Locate online class documentation by using CIM and WMI cmdlets

  17 – Query configuration information by using CIM and WMI

 • List local repository namespaces and classes by using CIM and WMI
 • Query instances by using commands and WMI Query Language
 • Connect to remote computers by using CIM and WMI cmdlets
 • Query repository classes from remote computers by using CIMSession objects

  18 – Query and manipulate repository objects by using CIM and WMI methods

 • Discover methods of repository objects by using CIM and WMI
 • Locate class methods and documentation by using CIM and WMI
 • Invoke methods of repository objects by using CIM and WMI

  19 – Manage variables in Windows PowerShell scripts

 • Define variables in Windows PowerShell scripts
 • Create variable names in Windows PowerShell scripts
 • Assign values and types to variables in Windows PowerShell scripts
 • Identify the methods and properties of variables in Windows PowerShell scripts
 • Use string variables and methods in Windows PowerShell scripts
 • Use date variables and methods in Windows PowerShell scripts

  20 – Work with arrays and hash tables in Windows PowerShell scripts

 • Define an array in Windows PowerShell scripts
 • Work with array lists in Windows PowerShell scripts
 • Define hash tables in Windows PowerShell Scripts
 • Work with hash tables in Windows PowerShell scripts

  21 – Create and run scripts by using Windows PowerShell

 • Review Windows PowerShell scripts
 • Modify scripts in the PowerShell Gallery
 • Create scripts using Windows PowerShell
 • Review the PowerShellGet module in Windows PowerShell
 • Run scripts and set the execution policy in Windows PowerShell
 • Review Windows PowerShell and AppLocker
 • Sign the scripts digitally in Windows PowerShell

  22 – Work with scripting constructs in Windows PowerShell

 • Review and use the ForEach loop in Windows PowerShell scripts
 • Review and use the If construct in Windows PowerShell scripts
 • Review and use the Switch construct in Windows PowerShell scripts
 • Review the For construct in Windows PowerShell scripts
 • Review other loop constructs in Windows PowerShell scripts
 • Review Break and Continue in Windows PowerShell scripts

  23 – Import data in different formats for use in scripts by using Windows PowerShell cmdlets

 • Use the Get-Content command in Windows PowerShell scripts
 • Use the Import-Csv cmdlet in Windows PowerShell scripts
 • Use the Import-Clixml cmdlet in Windows PowerShell scripts
 • Use the ConvertFrom-Json cmdlet in Windows PowerShell scripts

  24 – Use methods to accept user inputs in Windows PowerShell scripts

 • Identify values that might change in Windows PowerShell scripts
 • Use the Read-Host cmdlet in Windows PowerShell scripts
 • Use the Get-Credential cmdlet in Windows PowerShell scripts
 • Use the Out-GridView cmdlet in Windows PowerShell scripts
 • Pass parameters to a Windows PowerShell script

  25 – Troubleshoot scripts and handle errors in Windows PowerShell

 • Interpret error messages generated for Windows PowerShell commands
 • Add output to Windows PowerShell scripts
 • Use breakpoints in Windows PowerShell scripts
 • Interpret error actions for Windows PowerShell commands

  26 – Use functions and modules in Windows PowerShell scripts

 • Review functions in Windows PowerShell scripts
 • Use variable scope in Windows PowerShell scripts
 • Create modules in Windows PowerShell scripts
 • Use the dot sourcing feature in Windows PowerShell

  27 – Manage single and multiple computers by using Windows PowerShell remoting

 • Review the remoting feature of Windows PowerShell
 • Compare remoting with remote connectivity
 • Review the remoting security feature of Windows PowerShell
 • Enable remoting by using Windows PowerShell
 • Use one-to-one remoting by using Windows PowerShell
 • Use one-to-many remoting by using Windows PowerShell
 • Compare remoting output with local output

  28 – Use advanced Windows PowerShell remoting techniques

 • Review common remoting techniques of Windows PowerShell
 • Send parameters to remote computers in Windows PowerShell
 • Set access protection to variables, aliases, and functions by using the scope modifier
 • Enable multi-hop remoting in Windows PowerShell

  29 – Manage persistent connections to remote computers by using Windows   PowerShell sessions

 • Review persistent connections in Windows PowerShell
 • Create and manage persistent PSSessions by using Windows PowerShell
 • Disconnect PSSessions by using Windows PowerShell
 • Review the feature of implicit remoting in Windows PowerShell

  30 – Review Azure PowerShell module

 • Review Azure PowerShell
 • Review the benefits of the Azure PowerShell module
 • Install the Azure PowerShell module
 • Migrate Azure PowerShell from AzureRM to Azure
 • Review Microsoft Azure Active Directory module for Windows PowerShell and Azure Active Directory PowerShell for Graph modules

  31 – Review the features and tools for Azure Cloud Shell

 • Review the characteristics of Azure Cloud Shell
 • Review the features and tools of Azure Cloud Shell
 • Configure and experiment with Azure Cloud Shell

  32 – Manage Azure resources with Windows PowerShell

 • Create a new Azure virtual machine by using Windows PowerShell commands
 • Manage Azure virtual machines by using Windows PowerShell commands
 • Manage Azure related storage by using Azure PowerShell
 • Manage Azure subscriptions by using Azure PowerShell

  33 – Manage users, groups, and licenses in Microsoft Entra ID by using Windows PowerShell

 • Review benefits to manage Microsoft 365 services by using Windows PowerShell
 • Connect to the Microsoft 365 tenant by using Windows PowerShell
 • Manage users in Microsoft 365 by using Windows PowerShell
 • Manage groups in Microsoft 365 by using Windows PowerShell
 • Manage roles in Microsoft 365 by using Windows PowerShell
 • Manage licenses in Microsoft 365 by using Windows PowerShell

  34 – Manage Exchange Online by using Windows PowerShell

 • Connect to Exchange Online by using Windows PowerShell
 • Manage mailboxes in Exchange Online by using Windows PowerShell
 • Manage resources in Exchange Online by using Windows PowerShell
 • Manage admin roles in Exchange Online by using Windows PowerShell

  35 – Manage SharePoint Online by using Windows PowerShell

 • Install and connect to SharePoint Online Management Shell by using Windows PowerShell
 • Manage SharePoint Online users and groups by using Windows PowerShell
 • Manage SharePoint sites by using Windows PowerShell
 • Manage SharePoint Online external user sharing by using Windows PowerShell

  36 – Manage Microsoft Teams by using Windows PowerShell

 • Review Microsoft Teams PowerShell module
 • Install the Microsoft Teams PowerShell module
 • Manage teams with Microsoft Teams PowerShell module

  37 – Create and manage background jobs using Windows PowerShell

 • Define the types of background jobs in Windows PowerShell
 • Start remote jobs and CIM/WMI jobs in Windows PowerShell
 • Monitor jobs in Windows PowerShell
 • Retrieve results for running jobs in Windows PowerShell

  38 – Create and manage scheduled jobs using Windows PowerShell

 • Create and run Windows PowerShell scripts as scheduled tasks
 • Define scheduled jobs in Windows PowerShell
 • Create job option and job trigger objects in Windows PowerShell
 • Create and register a scheduled job in Windows PowerShell
 • Retrieve the results from a scheduled job in Windows PowerShell
Prerequisites
 • Familiarity with Windows networking technologies and implementation
 • Familiarity with Windows Server administration, maintenance, and troubleshooting
 • Familiarity with Windows PowerShell and its commands to perform specific tasks
 • Familiarity with PowerShell cmdlets used for system administration tasks related to Active Directory, network configuration, server administration, and Windows 10 device administration
 • Familiarity with Windows PowerShell pipeline, PowerShell providers, and PowerShell drives
 • Familiarity with CIM and WMI technologies
 • Familiarity to use variables, arrays, hash tables, and scripting constructs in Windows PowerShell
 • Familiarity to administer remote computers with Windows PowerShell
 • Familiarity to manage Azure resources and Microsoft 365 services with Windows PowerShell

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...