תקנון תחרות נושאת פרסים של ג'ון ברייס

תקנון תחרות נושאת פרסים של ג'ון ברייס

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על-פיהם תנוהל פעילות: תחרות לסטודנטים בקורס מגן סייבר על ידי החברה (כהגדרתה להלן), לצורכי תמריץ עבור הסטודנטים

הגדרות

למונחים המפורטים להלן תינתן המשמעות שלצידם:

"החברה"

ג'ון ברייס, מספר תאגיד 511449878 (חברה בע"מ), מרחוב חומה ומגדל 29 בתל אביב.

"הרשת"

חברת הדרכה בתחום המחשוב, טכנולוגיית המידע, מיומנות הניהול, השירות והמכירות.

"התחרות"

תחרות נושאת פרסים בין התלמידים ובין הקורסים.

"יום התחרות"

המועד בו יתמודדו המתמודדים, בהתאם להוראות הסכם זה, ואשר מועדו ומיקומו יפורסם על ידי החברה.

"תחרות"

התחרות אשר תיערך במסגרת הפעילות בהתאם להוראות תקנון זה ואשר בסופה ינצחו שלושה מתמודדים בפרס.

"משתתף"

כל אדם שבכל המועמדים הרלוונטיים לפעילות עומד בכל התנאים המפורטים להלן:

הוא בגיר או קטין שקיבל את הסכמת הוריהו או אפוטרופוסו החוקי להשתתפותו בתחרות;
הוא תלמיד ג'ון ברייס;
הוא עומד בתנאי הוראות תקנון זה.

מובהר בזאת כי החברה רשאית להגביל את מספר המשתתפים.

"פרטים אישיים"

כל הפרטים שלהלן: (1) שם פרטי, (2) שם משפחה, (3) מספר טלפון סלולארי, (4) כתובת לשלוח דואר אלקטרוני, (5) כתובת למשלוח דואר.

"מפקח התחרות"

מפקח התחרות יהיה מר דוד שיפמן, אשר יפקח על התוצאות שנקבעות ע"י סימולטור.

"הפרס"

פרס אשר יוענק לשלושת המתמודדים עם הציונים הגבוהים ביותר, בהתאם לפירוט הבא:

במקום הראשון – השתתפות בקורס Red Team Security;

במקום השני – מקלדת ועכבר (גיימינג)

במקום השלישי – זוג כרטיסים לסרט VIP

החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק פרסים נוספים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"תקופת התחרות"

התחרות תיערך ביום  07.06.2022  בשעה 18:00 ועד שעה 21:00

החברה רשאית לשנות את תקופת התחרות, להאריך או לקצר או לבטל באופן מוחלט את הפעילות או איזה מהמועדים המפורטים בתקנון זה, הכל בהתאם לעדכונים שתפרסם על פי שיקול דעתה.

"התקנון" או "תקנון זה"

תקנון זה של הפעילות.

פרשנות

המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות או התחרות, לרבות פרסומים באחד מסניפי הרשת, באתר האינטרנט או באתרי השיתוף, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
הכותרות שניתנו לסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחות הקריאה של התקנון בלבד ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ופרשנותו של תקנון זה.
בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר ובלשון יחיד לצורכי נוחות בלבד, וכולל גם פניה בלשון נקבה ורבים.
השתתפות בתחרות
התחרות הינה פעילות נושאת פרסים על מנת לתמרץ את התלמידים וכן את המרצים. הפעילות תערך בעיקרה באמצעות ה-ZOOM.
מועדי התחרות
26.05.22 – תחילת פרסום התחרות.
02.06.22- מועד אחרון לבחירת חמישה (5) תלמידים מכל כיתה.
02.06.22-הכרזה על המשתתפים הנבחרים.
07.06.22- מועד הכרזת שלושת הזוכים.

החברה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את מועד התחרות,  כפי שתפרסם באתר המכללה  או בכל דרך אחרת.

התחרות

התחרות תחל עם פרסום פרטיה מטעם החברה ביום 26.05.22
על מנת להשתתף בפעילות, נדרש כל מתמודד (וזאת בנוסף לעמידתו בכל יתר תנאי הגדרת "משתתף" כמפורט בסעיף 1 בתקנון זה) לסיים את המעבדות של מודול 1 ולבצע את התרחישים של מודל 1 וכן להיבחר ע"י המרצה ו/או להציע את מועמדתו לתחרות.
ההשתתפות בתחרות כמו גם הזכייה בה, מותנית בהתמודדות אישית של המועמד, כמו כן מותנית ההשתתפות בהסכמה של המועמד להשתתף במועדים המצוינים לעיל, וכן להגיע ככל ויידרש בקשר לפעילות, לתחרות ולהשתתפותו או לזכייה לפי העניין, השתתפות בתוכנית טלוויזיה לקידום הפעילות ו/או החברה, ככל שהדבר יהיה רלוונטי, ובאירוע יחסי הציבור שילוו את התחרות.
לא ניתן לערער על תוצאות התחרות. בחירת זוכים בתחרות הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ולערעור ומחייבת. כל החלטה של מפקח התחרות בהתאם להוראות תקנון זה, הינה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.
שלושת המשתתפים אשר הגיעו לציונים הגבוהים ביותר יוכרזו כזוכים והיו זכאים לפרס כהגדרתו בסעיף 1 לעיל (הזוכה במקום הראשון – השתתפות בקורס Red Team Security*; הזוכה במקום השני – מקלדת ועכבר (גיימינג); והזוכה במקום השלישי – זוג כרטיסים לסרט VIP). עם הכרזת הזכייה, יתבקשו המשתתפים להגיע לקבל את הפרס השני והשלישי במשרדי המכללה.  החברה תעניק את הפרס בתוך 7 ימי עסקים  ממועד הזכייה.
ההשתתפות בקורס " Red Team Security" תקפה לשנתיים ממועד התחרות, היינו עד  יוני 2024 (להלן: "תקופת האישור") ובכפוף לקיום המסלול ע"י חברתנו.  אישור זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה

החברה תהא רשאית לפסול, עפ"י שיקול דעתה, את זכייתו של זוכה בפרס, אם וכלל קיים חשד סביר כי זכייתו הושגה תוך הפרת הוראות תקנון זה, הפרת הוראת דין (לרבות אך לא רק תוך ביצוע עבירה פלילית או עוולה אזרחית), מרמה, התחזות, זיוף או פריצה לאתר החברה. זוכה בפרס שבוטלה זכייתו לא יהיה זכאי לכל פיצוי או סעד אחר כלשהו מהחברה.
המשתתף מצהיר ומאשר, כי דבר השתתפותו בתחרות וזכייתו, ככל שיזכה, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו במדיות השונות, וכי בעצם ההשתתפות התחרות מביע המשתתף את הסכמתו לצילום, תיעוד ופרסום שמו ותמונתו, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה. מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית שלא לפרסם את פרטי הזוכה כלל. כל זוכה יחתום במעמד זכייתו על כתב ויתור בנוסח המצורף כנספח א' לתקנון זה.
כל פרס שיחולק במסגרת התחרות הינו אישי, ואינו ניתן להסבה לאחר, להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה בו, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.

הצהרות והתחייבויות המשתתף בקשר עם התחרות

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה וכל דין, המשתתף לוקח וייקח חלק בתחרות, מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי:

כל הפרטים שימסור במסגרת התחרות הינם נכונים ומדויקים.
הוא יהיה בעל מלוא הזכויות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג וכל זכות אחרת הקיימת בו, ללא כל הגבלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במידה והשתתפות תכלול זכויות של צדדים שלישיים, הרי שהמשתתף מצהיר במפורשות כי יקבל את הסכמתם המלאה והמפורשת של בעלי הזכויות לשימוש בתכנים/זכויות, בהתאם להוראות תקנון זה ולכך שהצהרותיו והתחייבויותיו לעיל יחייבו אותם לכל דבר ועניין.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההשתתפות אינה מפרה ולא תפר כל זכות יוצרים, סימן מסחרי, או כל זכות קניין רוחני אחרת, ולרבות זכות מוסרית.
ההשתתפות וכל פרסום בקשר להשתתפות בתחרות או לפעילות, יכיל תכנים חוקיים בלבד, ולא יכלול תכנים כדלקמן ("תכנים אסורים"):
כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם כאמור.
כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, פורנוגרפי או גס.
כל תוכן העלול להטעות צרכן.
כל תוכן המפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיו"ב.
כל תוכן הנוגע לאחר שהוא קטין, והמזהה אותו, את פרטיו האישיים או את מענו ודרכי ההתקשרות עימו.
כל תוכן שיש בו, או שהוא מעודד לגזענות או אפליה אסורה, לרבות על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית, או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד חברתי – כלכלי.
כל תוכן האסור על פי דין או שהושג מביצוע פעולות שלא כדין.
לחברה ולמי מטעמה ניתנת הרשות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להציג לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, לשנות, להקריא, לשדר מספר בלתי מוגבל של פעמים, להשתמש, בכל חלק, בכל דרך, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מדיה, פלטפורמה ואפיק שיווק ופרסום – לרבות אך לא רק בטלוויזיה, בדפוס (כגון עיתונים, מגזינים, כתבי עת, פרסום חוצות, ברושורים, פליירים וכיו"ב), במדיה דיגיטלית (כגון אינטרנט, ארכיבים דיגיטליים מדיה סלולארית, כבלים ולווין) ובכל אמצעי מדיה אחר.
החברה או מי מטעמה לא יחויבו ולא יידרשו על ידי המשתתף או מי מטעמו בתשלום עמלה, תמורה או תמלוגים, מכל מין וסוג שהוא, בגין או בקשר עם שימוש החברה כאמור, אף אם יפיקו הכנסה, טובת הנאה או כל תמורה ישירה או עקיפה, בגין השימוש שעשו, והמשתתף מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, דרישה ותביעה בקשר עם האמור לעיל ובפרט.
יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה, מנהליה, עובדיה, וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה, דרישה ותביעה הנובעת מהשתתפותו בתחרות או מזכייה, ומהפרתו זכויות כלשהן של צדדים שלישיים, או מהפרה במישרין או בעקיפין של תקנון זה.
במידה ויפר זכויות צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות מוסריות או זכויות יוצרים בכל הקשור לתחרות, הוא מייפה בזאת את כוחה של החברה להסיר מעצמה כל אחריות בקשר עם האמור ולהעביר אליו כל טענה, דרישה ותביעה בנושא.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה ומי מטעמה לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין כל הנזקים שנגרמו לה, במישרין ו/או בעקיפין.

פטור מאחריות

ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם התחרות.
המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי התחרות נסמכת בעיקרה על מודול 1  אשר נלמד במסגרת הלימודים, וכי התחרות תערך באמצעות רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתתף עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מהלימודים ו/או שימוש ברשת האינטרנט בהקשר זה.
מבלי לגרוע מן הפטורים המפורטים בתקנון זה, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף או של תלמיד אחר או של מרצה או של החברה, מנעה ממנו מלהשתתף בתחרות או מלזכות בפרס או לממשו, תהיה החברה פטורה מאחריות.
החברה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בהם, לרבות כוח עליון, כגון: שביתות, מזג אויר, מלחמה, ימי חג, וירוס הקורונה, תקלות ברשת האינטרנט, תקלה בתוכנת מחשב, וכדומה. כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, לא ייחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד, זכות או תרופה.
החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק או על פי הוראה של רשות מוחלטת.

פרטיות

החברה תעשה שימוש בפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתתף בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. המשתתף מצהיר כי הוא מסכים לשימוש זה, ומודע לכך כי אין עליו חובה למסור את פרטיו על פי דין. ואולם, אי מסירת פרטים אישיים לא תאפשר קבלת פרס במקרה של זכייה.

שונות

בהשתתפותו בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ומי שמעוניין להשתתף בתחרות, כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
ככל שהמשתתף הינו קטין, הרי שאישור התקנון משמעו גם אישור והסכמת הורהו או אפוטרופסו החוקי להשתתפותו בתחרות. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות בגין אישור התקנון והשתתפות בפעילות נשוא תקנון זה או איזה חלק ממנה, על ידי מי שהינו קטין והפר הוראות סעיף זה.

המשתתף מסכים לקבל הודעות במדיה אלקטרונית או אחרת (הודעות SMS, WAP, דוא"ל ואח') מהחברה או מי מטעמה בנושאים הקשורים לתחרות. למען הסר ספק, מובהר כי אישור התקנון מהווה אישור של המשתתף לקבלת הודעות כאמור.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את התחרות וכל חלק בה, וכן לצמצם או להגדיל את מספר וסוג הפרסים שיחולקו בתחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בתחרות. כן רשאית החברה לשנות את מבנה התחרות, תכניה, שלביה, הפרסים המוענקים במסגרתה, מתכונתה, תקופתה, על פי שיקול דעתה המוחלט במקרים אשר יצדיקו עדכון מעין זה. על שינוי תנאי התחרות כאמור בסעיף זה תינתן הודעה באתר החברה או בידיעה אישית או בעמוד הפייסבוק או בעמוד האינסטגרם או בכל דרך אחרת אשר תמצא החברה לנכון.
תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך תקופת התחרות יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר החברה ובמשרדי החברה וניתן יהיה לעיין בתקנון בתיאום מראש.
מובהר בזאת כי משתתף לא יהיה זכאי בכל מקרה לקבל פיצוי מהחברה, ובכלל זאת לרבות אך לא רק מקרה בו יוכח כי רשלנות של החברה מנעה ממשתתף מלהשתתף בתחרות או לזכות בפרס.
ההשתתפות בתחרות איננה כרוכה בתשלום כלשהו לא בכסף ולא בשווה כסף לחברה או מי מטעמה.
ההשתתפות בתחרות אסורה על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של החברה.
למען הסר ספק, תקנון תחרות זה הינו לצורכי הפעילות גרידא, אשר לא תיחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה כי הזכייה בתחרות תלויה ביכולת וכישרון ולא בגורל.
מידע ופרטים נוספים על התחרות ניתן לקבל באתר החברה.

סמכות שיפוט והדין החל

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

נספח א'

לכבוד

ג'ון ברייס ("החברה")

הצהרה

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי:

במסגרת תחרות לסטודנטים בקורס מגן סייבר אשר עורכת החברה, זכיתי בפרס כמפורט בתקנון הפעילות.
אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי תנאי תקנון זה וזכותי לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו. במידה ויתברר כי אינני זכאי לפרס אשיבהו לחברה, מיד עם דרישתה הראשונה, וזאת מבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של החברה על פי כל דין.
ידוע לי כי עצם זכייתי עשויה להיות מסוקרת או מפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, בעיתונות ובאינטרנט, והנני מסכים ומאשר לחברה לפרסם את פרטיי האישיים, ותמונתי – ככל שתצולם על ידכם או תימסר על ידי, בדבר זכייתי במסגרת הסיקורים והפרסומים כאמור, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה. ידוע לי כי החברה רשאית שלא לפרסם את דבר זכייתי כאמור, ואני מוותר על כל טענה ודרישה בקשר לאמור.
אין לי ולא יהיו לי כל טענות, דרישות או תביעות כלפי החברה או מי מטעמה בקשר עם זכייתי או הנובעות מזכייתי. אני פוטר את החברה, מנהליה ומי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם זכייתי וכל הנובע ממנה או בקשר אליה.
אני מעניק בזה לחברה, ללא כל תמורה, רישיון בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול, ארצי ועולמי ובלתי מוגבל בזמן לעשות כל שימוש בתוצר אשר זיכה אותי בפרס במסגרת התחרות. החברה רשאית לעשות כל שימוש מסחרי ואחר, ככל שתראה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לקבל הרשאה נוספת ממני ומבלי שתהיה לי כל טענה, לרבות טענות בדבר פגיעה בזכויות מוסריות. כן תהיה החברה רשאית להעביר, למכור, או לתת רישיונות משנה בזכויותיה על פי רישיון זה. לחברה ניתנת במסגרת הרישיון הרשות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להציג לציבור, לבצע בציבור, לפרסם, לעבד, לערוך, לתרגם, לשנות, לשדר ולעדכן מספר בלתי מוגבל של פעמים, לשלב בו או בסמוך לו ולהשתמש, ובכל חלק, אלמנט ומקטע בו, בכל דרך, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מדיה, פלטפורמה ואפיק שיווק ופרסום – לרבות אך לא רק בטלוויזיה, בדפוס (כגון עיתונים, מגזינים, כתבי עת, פרסום חוצות, ברושורים, פליירים וכיו"ב), במדיה דיגיטלית (כגון אינטרנט, ארכיבים דיגיטליים מדיה סלולארית, כבלים ולווין) ובכל אמצעי מדיה אחר, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים.

החברה או מי מטעמה לא יחובו ולא יידרשו על ידי או על ידי מי מטעמי בתשלום עמלה, תמורה או תמלוגים, מכל מין וסוג שהוא, בגין או בקשר עם שימוש החברה כאמור, אף אם יפיקו הכנסה, טובת הנאה או כל תמורה ישירה או עקיפה, בגין השימוש שעשו במשפט או בסיפור כאמור לעיל, ואני מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה ותביעה בקשר עם האמור לעיל.

אני מסכים כי החברה תבדוק את הממצאים ומצהיר כי ידוע לי שהחברה רשאית (אך לא חייב) לפרסם אותו לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כמו כן, אני נותן את הסכמתי לביצוע שינויים ועריכתם וביצוע כל פעולה אחרת, ללא הגבלה ואני מוותר על כל טענה בדבר פגיעה בזכויות, לרבות טענה בדבר פגיעה או הפרה של זכות מוסרית.
אני בעליהם של מלוא הזכויות, לרבות אך לא רק, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, וכל זכות קניין רוחני אחרת הקיימת בו, ואין כל מניעה או הגבלה לפרסום, הפצה או העמדה לרשות הרבים, וכן למתן הרישיון הניתן לחברה כאמור לעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במידה והדבר כולל יצירות של יוצרים מלבדי, הרי שקיבלתי את הסכמתם המלאה והמפורשת של בעלי הזכויות ביצירות לשימוש בזכויותיהם, והצהרותיי והתחייבויותיי לעיל ולהלן יחייבו אותם לכל דבר ועניין.
אני מצהיר ומתחייב כי אשא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ואפצה ואשפה את החברה, מנהליה, עובדיה, וכל מי מטעמה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן והוצאות (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד), בגין כל טענה, דרישה ותביעה הנובעת מכל טענה, דרישה או תביעה או כל חלק בו מפר זכויות צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות מוסריות, זכויות יוצרים מכל סוג, ואני מייפה את כוחה של החברה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליי כל תביעה בנושא.

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...